Izabrani lekari

Zakonom o zdravstvenom osiguranju definisao je pravo na izbor lekara u Domu zdravlja na području matične filijale ili na području prebivališta odnosno boravišta.

Lekar se bira iz oblasti opšte medicine , pedijatrije, ginekologije ili stomatologije.

Svi punoletni građani imaju pravo na izbor doktora medicine, ili specijalistu opšte medicine, odnosno, specijalistu medicine rada.
Deca mlađa od 18 godina imaju pravo na izabranog doktora specijaliste pedijatrije.
Osobe ženskog pola starije od 15 godine života mogu izabrati i doktora specijalistu ginekologije.

Osobe mlađe od 18 godina ili starije od 65 godina mogu izabrati i doktora stomatologije.

Dužnosti izabranog lekara:

- organizuje i sprovodi mere na očuvanju i unapređenju osiguranikovog zdravlja;
- obavlja preglede i dijagnostiku koja je neophodna;
- određuje način i vrstu lečenja,prati tok lečenja i usklađuje mišljenje i predloge za nastavak lečenja ;
- upućuje osiguranike na ambulantno –specijalističke preglede ili na stacionarno lečenje;
- određuje vrstu i dužinu kućnog lečenja i prati njegovo sprovođenje;
- propisuje lekove i medicinska sredstva,kao i određene vrste medicinsko-tehničkih pomagala;
- vodi propisanu medicinsku dokumentaciju o zdravstvenom stanju i lečenju osiguranika;
- daje ocenu o zdravstvenom stanju i upućuje na ocenu radne sposobnosti,odnosno invalidnosti;
- utvrđuje dužinu privremene sprečenosti za rad zbog bolesti ili povrede, do 30 dana sprečenosti za rad i predlaže prvostepenoj lekarskoj komisiji produženje-privremene sprečenosti za rad;
- utvrđuje potrebu pratioca za vreme putovanja;
- utvrđuje potrebu odsustvovanja sa posla radi nege člana uže porodice;
- daje nalaz i mišljenje o osiguranikovom zdravstvenom stanju na osnovu na osnovu koga se izdaje potvrda o korišćenju zdravstvene zaštite u inostranstvu;
- određuje porebu i vrstu prevoznog sredstva za prevoz bolesnika ,s obzirom na zdravstveno stanje ;
- vrši druge poslove u vezi sa ostvarivanjem prava iz zdravstvenog osiguranja.

Pored navedenih poslova izabrani lekar ginekolog određuje starost trudnoće, radi ostvarivanja prava na odsustvovanje sa rada zbog posebne nege deteta.

Izabrani lekar utvrđuje privremenu sprečenost za rad osiguranika po propisima o zapošljavanju .

   
bp20181105 Portret Ponjević

NAČELNIK SLUŽBE ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU ODRASLOG STANOVNIŠTVA
HITNOM MEDICINSKOM POMOĆI I KUĆNIM LEČENJEM

dr ZORANA PONJEVIĆ

Radi u organizacionoj jedinici Bački Petrovac.

 

dr  VLASTA BUJAK

Radi u organizacionoj jedinici Gložan.

 

dr  JADRANKA RADIŠIĆ

Radi u organizacionoj jedinici Kulpin.

 

dr NIKOLA GAŠPAREVIĆ

Radi u organizacionoj jedinici Maglić.

 

dr KIŠGECI KATARINA

Radi u organizacionoj jedinici Bački Petrovac.

 

dr JAROSLAV DANKO

Radi u organizacionoj jedinici Bački Petrovac.

 

dr MARIA SEVERINJI

dr DANIEL TORDAJ

dr NINA GAIĆ

dr SABINA UNJI

dr BOJAN GELIĆ

dr KRISTINA  STANISAVLJEV