Kútik pre pacientov

Poštovani građani, mislite na svoje zdravlje.
Javite se svom izabranom lekaru zbog:

Preventivnog pregleda odraslih
u 20. godini jedanput
u 22. godini jedanput
Od navršenih 23 do navršenih 34 godina jedanput u 5 godina
Od navršenih 35 godina i više jedanput u 2 godine

Skrininga na rano otkrivanje kardiovaskularnog rizika
Jedanput u 5 godina
Muškarci od 35-69 godina
Žene od 45-69 ili žene mlađe od 45 posle menopauze
Ukoliko nemaju registrovano kvo

Skrininga na rano otkrivanje dijabetesa tipa 2
Jedanput u 3 godine
Oba pola , stariji od 35 godina
Skrininga na rano otkrivanje depresije
Jedanput u 3 godine
Osobe starije od 18 godina

Skrininga na rano otkrivanje raka debelog creva
Jedanput u dve godine
Oba pola , 50-69 godina

Revakcinacije protiv tetanusa
Jedanput na svakih 10 godina (od navršenih 30 godina), ukupno četiri

Posete patronažne sestre porodici
Zdravstveno –vaspitni rad, procena znanja i stavova u vezi sa zdravljem i pomoć u saradnji sa zajednicom.
Jedanput godišnje procena funkcionalnog statusa kod osoba preko 65 godina


PRAVA PACIJENTA
• dostupnost zdravstvene zaštite
• obaveštenost
• slobodan izbor
• privatnost i poverljivost informacija
• samoodlučivanje i pristanak
• uvid u medicinsku dokumentaciju
• tajnost podataka
• pristanak na medicinski ogled
• prigovor
• naknadu štete
• obaveštavanje javnosti

OBAVEZE PACIJENTA
Pacijent je dužan da pri ostvarivanju zdravstvene zaštite u zdravstvenoj ustanovi i privatnoj praksi:
• Aktivno učestvuje pri zaštiti, očuvanju i unapređenju svog zdravlja
• U potpunosti informiše nadležnog zdravstvenog radnika o istinitim podacima o svom zdravstvenom stanju
• Pridržava se uputstava i preduzima mere propisane terapije od strane nadležnog zdravstvenog radnika
Ako se pacijent ne pridržava obaveza iz stava 1. ovog člana, nadležni zdravstveni radnik može otkazati pružanje dalje zdravstvene zaštite pacijentu izuzev hitne medicinske pomoći, o čemu je dužan da obavesti direktora zdravstvene ustanove, kao i da u medicinsku dokumentaciju pacijenta unese razloge za odbijanje pružanja zdravstvene zaštite.


PATRONAŽNA SLUŽBA DZ BAČKI PETROVAC

alt

Služba patronaže osnovana je 01.06.2013. godine. Za rad u patronažnoj službi zadužene su dve medicinske setre. Patronažna sestra jedan (veći) deo radnog vremena provodi u kućnim posetama, a jedan (kraći) deo je u Savetovalištu za zdravlje porodice, koje se nalazi u svim ambulantama DZ . Patronažna Služba sarađuje sa Službom opšte medicine, Službom za zdravstvenu zaštitu dece i Službom za zdravstvenu zaštitu žena.
Patronažna sestra po izlasku iz porodilišta, posećuje porodilju i novorođenče. Osim beba i porodilja, patronažne sestre obilaze i pacijente sa hroničnim bolestima ( kardiovaskularne bolesti, dijabetičari, bubrežni bolesnici, plućni bolesnici, invalidi i hndikepirane osobe, zarazne bolesti, maligne bolesti..), sugrađane starije od 65 godina, kao i zdravu populaciju, a sve u cilju zdravstveno-vaspitnog rada na terenu, odnosno prevencije bolesti i unapređenja zdravlja, kao i po nalogu izabranog lekara (opšte medicine, pedijatra i ginekologa).